REGULAMIN

I. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu Internetowego pod nazwą Lobos dostępnego pod adresem internetowym URL: https://lobosbags.com oraz warunki korzystania z usług oferowanych przez Sklep. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 2. Ilekroć w Regulaminie i jego załącznikach użyto następujących zwrotów pisanych wielką literą, należy dla potrzeb interpretacji Regulaminu rozumieć je w następujący sposób:
 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej zdolny do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny przed skorzystaniem z Usług oferowanych przez Sklep uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego oraz okazać ją na prośbę Sprzedawcy;
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin, zamieszczony w Sklepie pod adresem URL https://lobosbags.com/pages/terms;
 3. Sprzedawca - AML Capital Management sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, numer NIP 6751520252. Ze Sprzedawcą można skontaktować się pod numerem telefonu 48 502 264 158 lub za pomocą wiadomości mailowej na adres contact@lobosbags.com;
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoby fizyczna, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego;
 6. Towar lub Produkt - produkt oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;
 7. Sklep - Sklep Internetowy Lobos dostępny pod adresem URL https://lobosbags.com, którego właścicielem jest Sprzedawca;
 8. Formularz Zamówienia - usługa dostępna w Sklepie, która umożliwia składanie zamówień, za jego pomocą można dodawać Produkty do koszyka oraz określać warunki umowy sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności;
 9. Kupon rabatowy - oznacza wszelkie formy obniżenia ceny zakupu Towaru za pomocą wystawienia unikalnego kodu rabatowego.
 10. Karta podarunkowa - elektroniczna lub fizyczna karta, wydawana na okaziciela, uprawniająca do dokonania zakupów w Sklepie za kwotę wskazaną na karcie.
 1. Akceptacja postanowień Regulaminu i jego załączników jest dobrowolna, ale konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep.
 2. Administrowanie danymi osobowymi odbywa się w oparciu o przepisy obowiązującego powszechnie prawa oraz znajdującą się na stronie Sklepu Politykę Prywatności.
 3. Zabronione jest wprowadzanie do Sklepu treści bezprawnych, mogących naruszać dobra osób trzecich lub godzących w porządek prawny oraz ingerowanie w infrastrukturę informatyczną Sklepu.
 4. Regulamin wraz załącznikami jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 ze zmianami).
II. Ceny Towarów
 1. Wszystkie podatki wymagane przez przepisy prawa są już zawarte w cenie widocznej w Sklepie, która jest ceną brutto.
 2. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy, które Klient będzie zobowiązany ponieść według wybranej opcji dostawy. Informacja na temat kosztów dostawy zostanie przekazana Klientowi przed złożeniem zamówienia w ten sposób, by Klient składając zamówienie znał całościowy koszt zamówienia i mógł podjąć świadomą i dobrowolną decyzję w tym zakresie.
 3. Cena obniżona to cena, która obowiązuje w wyniku obniżenia ceny Towaru. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru, obok informacji o obniżonej cenie widoczna jest informacja o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie widoczna jest informacja o najniższej cenie tego Towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru lub usługi do sprzedaży, do dnia wprowadzenia obniżki.
 4. Sprzedawca nie stosuje procedury indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jednak w przypadku zastosowania takiej procedury, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przed złożeniem zamówienia.

III. Oferta

 1. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i pozbawione wad fizycznych i prawnych, z wyjątkiem Produktów, które są wyraźnie oznaczone jako posiadające wskazane wady fizyczne i sprzedawane w cenie promocyjnej. Towary oferowane w Sklepie to ręcznie wykonywane torebki (chyba, że inaczej wprost zastrzeżono w informacjach o Produkcie) i inne akcesoria, znajdujące się w ofercie Sklepu.
 2. Ceny Towarów są wyrażone w Złotówkach (PLN) i zawierają podatek VAT (cena brutto)
 3. Sklep umożliwia korzystanie z Kuponów Rabatowych, za pomocą których można obniżyć cenę wszystkich Produktów w koszyku lub cenę wybranego Produktu.
 4. Kupony Rabatowe nie mogą być sumowane (w drodze jednego zamówienia złożonego w Sklepie można użyć tylko jednego Kuponu Rabatowego).
 1. Kupon Rabatowy może obniżyć tylko cenę Towaru i ma zastosowanie tylko dla Towarów oferowanych w pełnej cenie (bez promocji, obniżek cen lub wyprzedaży). Nie można użyć Kuponu Rabatowego dla Towarów, które mają już obniżoną cenę (cenę promocyjną).
 2. Kuponu Rabatowego można użyć najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności.
 3. Kupon Rabatowy nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.
 4. Kuponu Rabatowego można użyć tylko raz i w pełnej wysokości.
 5. W przypadku zwrotu Towarów zakupionych z wykorzystaniem Kuponu Rabatowego, Klient otrzymuje zwrot wartości Towaru widniejący na paragonie lub fakturze VAT.
 6. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana wyłącznie w Sklepie.
 7. Termin ważności Karty Podarunkowej wynosi 24 miesiące od daty jej nabycia.
 8. Karta Podarunkowa po upływie terminu jej ważności może zostać ponownie aktywowana przez Klienta wyłącznie w przypadku niewykorzystania przez Klienta w okresie jej ważności pozostałych na niej środków. W celu przedłużenia terminu ważności Karty Podarunkowej Klient zobowiązany jest zgłosić żądanie ponownej aktywacji Karty Podarunkowej Sprzedawcy za pośrednictwem numer telefonu 48 502 264 158 lub za pomocą wiadomości mailowej na adres contact@lobosbags.com.
 9. W przypadku, gdy cena zakupionego przez Klienta Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie Podarunkowej Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny inną formą płatności, akceptowalną w Sklepie.
 10. Przy realizacji Karty Podarunkowej, gdy wartość kupionego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty Podarunkowej, Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania niewykorzystanej części środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej w gotówce. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty Podarunkowej, pozostaje do wykorzystania przez Klienta w okresie ważności Karty Podarunkowej, z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 12 powyżej.
 11. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.
 1. Promocje na oferowane w Serwisie Towary nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 2. Sklep umożliwia skorzystanie z usług:
  1. Newsletter: polegającej na świadczonym drogą elektroniczną bezpłatnym przesyłaniu Klientowi informacji handlowej i marketingowej. Klient przystępuje do korzystania z usługi w momencie podania adresu poczty elektronicznej i wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości poprzez zaznaczenie właściwego pola na stronie Sklepu. Klient może zrezygnować z usługi w każdym momencie za pośrednictwem swojego konta Klienta lub też kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą.
  2. Konto: polegającej na świadczonym drogą elektroniczną utrzymywaniu konta Klienta w Sklepie. Klient zakłada konto poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym danych teleadresowych (dostępnego po wciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”). Usługa ta świadczona jest od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej rejestrację. Klient może zażądać usunięcia konta w każdym momencie poprzez zgłoszenia żądania Administratorowi, który usuwa konto w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (w dni robocze).
  3. Sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Usługi dostępne są w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem czasowego wyłączenia Sklepu ze względu na modernizację lub konserwację jego infrastruktury informatycznej, przypadków losowych spowodowanych siłą wyższą niezależnych od Sprzedawcy oraz wyłączenia Sklepu spowodowanego atakami hakerskimi lub awarią. Sklep w każdym przypadku dołoży najwyższej staranności do przywrócenia funkcjonalności Sklepu w najszybszym możliwym terminie.
IV. Minimalne wymagania techniczne

Do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep konieczne jest dysponowanie następującym wyposażeniem:

 1. komputer PC, smartphone z najbardziej aktualną wersją oprogramowania, tablet lub inne urządzenie mobilne służące zwykle do przeglądania witryn internetowych,
 2. łącze internetowe,
 3. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge lub inne,
 4. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
 5. Aktywne konto e-mail.
V. Składanie Zamówienia
 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Klient może zawierać ze Sprzedawcą umowę za pomocą Sklepu przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia, natomiast realizacja zamówień oraz umożliwienie Klientowi zadawania pytań i kontaktu ze Sklepem odbywają się w dni robocze w godzinach funkcjonowania Sklepu, wskazanych na stronie internetowej.
 3. Aby złożyć zamówienie Klient:
  1. Zapoznaje się z opisem Towaru i jego ceną, następnie klika na przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2. Zatwierdza znajdujące się w koszyku Towar lub Towary oraz cenę ich dostawy – przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany o całościowym koszcie zakupionych Towarów wraz z ich dostawą w wybranej formie, co Klient musi zaakceptować celem złożenia zamówienia;
  3. Rejestruje Konto, loguje się do swojego Konta lub podaje niezbędne do dostarczenia zamówienia dane teleadresowe i składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu;
  4. Wybiera sposób płatności;
  5. Potwierdza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty;
  6. Dokonuje płatności w terminie najpóźniej 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.
 4. Dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy zamówienia stanowią: imię i nazwisko, adres dostawy, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz w przypadku przedsiębiorców lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą również dane konieczne do wystawienia faktury, a więc numer NIP, nazwę firmy oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Chwilą zawarcia umowy pomiędzy Klientem i Sklepem jest potwierdzenie złożonego przez klienta zamówienia przez Sklep. Sklep potwierdzi złożone przez Klienta zamówienia w drodze mailowej, niezwłocznie.
 6. Dostępne w Sklepie metody płatności to płatność za pomocą karty płatniczej, kredytowej, płatność za pobraniem, viva wallet (p24, payU, BLIK, klarna - płatoność odroczna).
 7. W razie niedokonania płatności w terminie 14 dni od wysłania do Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o konieczności dokonania wpłaty oraz dodatkowym terminie do spełnienia świadczenia. Niedokonanie wpłaty przez Klienta, w dodatkowym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia, o czym Klient poinformowany zostanie drogą mailową. Powyższe w określonych wypadkach nie wyłącza roszczeń Sklepu wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na użyty do składania zamówienia adres e-mail w wiadomości potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia. Wyżej wskazane informacje będą również widoczne w Sklepie, w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową.
VI. Realizacja zamówienia
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę kupującemu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Jeśli przesyłka nie została doręczona w tym czasie, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od przyczyn leżących po stronie Sklepu lub dostawcy. Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy, w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu.
 3. W przypadku zaistnienia po stronie Sklepu okoliczności uniemożliwiających realizację lub terminową realizację części lub całości zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Klient ma prawo do decyzji o anulowaniu zamówienia lub częściowej jego realizacji, lub obniżki ceny. Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu lub części kwoty w przypadku otrzymania wiadomości o częściowym odstąpieniu.
 4. Klient otrzymuje fakturę w wersji elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia, po uprzednim udzieleniu  wyraźnej i jednoznacznej zgody na otrzymywanie faktury w wersji elektronicznej.   

VII. Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej lub transportu własnego Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca odpowiada za Towar do momentu dostarczenia go do Kupującego.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.         

VIII. Prawo odstąpienia od umowy i wyłącznie prawa

 1. Klientowi będącemu Konsumentem na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podstawie art. 27 w związku z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może dokonać odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: info@lobosbags.com lub adres: Felmer Investments sp. z o.o., ul. Medweckiego Mieczysława 17; 31-870 Kraków. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy przesłać Towar do Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie rzeczy przed jego upływem. Termin ten nie obowiązuje, jeżeli Sprzedawca zobowiązał się do odbioru Towaru od Konsumenta.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwrócić pełną cenę Towaru, wraz ceną dostawy Towaru do Konsumenta (z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej). Sprzedawca dokonuje zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub innego sposobu, na który strony się zgodziły, o ile nie wiąże się on dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z dodatkowymi kosztami.
 6. Sprzedawca jest uprawniony wstrzymać się ze zwrotem należności do momentu otrzymania zwrotu Towaru lub dowodu na dokonanie jego wysyłki.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku, gdy z Towaru korzystano w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), a w szczególności w przypadkach:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie otrzymania zgody.
IX. Reklamacje
 1. Postanowienia niniejszego ustępu określają zasady dotyczące odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową dotyczącą przeniesienia własności na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. W braku określonych postanowień w niniejszym punkcie Regulaminu, odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta.
 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami lub z Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego oraz art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 1. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową w chwili jego dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta i ujawnionego w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 1. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru, lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli:
 3. zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
 4. zgodna z umową pozostaje w szczególności jego: przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował;
 5. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 6. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 7. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 8. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o zawarciu umowy;
 1. został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
 2. jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 4 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 4. Towar jest niezgodny z umową także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, jeżeli Towar jest niezgodny z umową, może żądać jego naprawy lub wymiany.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie, lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.
 10. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 11. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową,
 12. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową,
 13. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową,
 14. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany,
 15. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 17. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu cen.
 18. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 20. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 22. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Felmer Investments sp. z o.o., ul. Medweckiego Mieczysława 17; 31-870 Kraków. Aby reklamacja została rozpatrzona, powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz jego dane kontaktowe, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z jej rozpatrzeniem. Jeśli otrzymana reklamacja jest niekompletna i uniemożliwia jej rozpatrzenie, Sprzedawca zawiadomi Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o konieczności jej uzupełnienia. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego, który znajduje się w zakładce ,,Polityka zwrotów''. W celu skorzystania z bezpłatnej przesyłki za pomocą paczkomatu InPost proszę zapoznać się z informacjami znajdującymi się w zakładce ,,Polityka Zwrotów''.
 23. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności Towaru z Umową.
 24. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oznacza to, iż uznał żądania lub oświadczenie za uzasadnione.
 1. Zwroty w Sklepie obsługiwane za pomocą kreatora zwrotów, który umożliwia bezpłatną wysyłkę paczki zwrotnej do Sklepu za pośrednictwem Paczkomatu InPost. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu zakupionego Towaru za pomocą paczkomatu znajdują się w zakładce ,,Polityka Zwrotów.
X. Rozwiązywanie sporów
 1. W przypadku zaistnienia sporów Sprzedawca sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania.
 2. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami. Stanowi ona punkt kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
XI. Warunki Sprzedaży dla Przedsiębiorców
 1. Postanowienia niniejszego ustępu stosują się jedynie do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej zdolnymi do nabywania praw i zaciągania zobowiązań składających zamówienie w Sklepie w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową i mającego dla nich zawodowy charakter.
 2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru w sposób dla niego właściwy w obecności kuriera lub dostawcy i sporządzenia protokołu z opisem ewentualnych nieprawidłowości. Niesprawdzenie Towaru powoduje utratę uprawnień wynikających z rękojmi.
 3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o nich Sprzedawcę.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

XII. Opinie o towarach

 1. Sprzedawca weryfikuje opinie dotyczące swoich Towarów, zanim zostaną opublikowane.
 2. Opinie mogą dodawać wyłącznie Klienci zarejestrowani w Sklepie, weryfikacja następuje poprzez porównanie danych osobowych z informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie sprzedanych Towarów.
 3. Sprzedawca wykorzystuje opinie sponsorowane i barterowe.
 4. Opublikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Towarów Sprzedawcy, które zostały zauważone przez dotychczasowych Klientów.

XIII. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, wizualizacji, oprogramowania i innych materiałów zawartych w Sklepie stanowią własność Sprzedawcy lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie, udzielonym przez podmiot, któremu ww. prawa przysługują. Zawartość Sklepu nie narusza praw osób trzecich.
 2. Części składowe Sklepu, w szczególności grafika, rozwiązania techniczne, tekst, język informatyczny kreujący Sklep (kod HTML, XHTML, JavaScript, arkusze CSS, linki multimedialne), podlegają ochronie prawnej na rzecz Sklepu i innych uprawnionych podmiotów.
 3. Zawartość Sklepu nie może być wykorzystywana, kopiowana, przetwarzana ani modyfikowana bez uprzedniej, wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 4. Jakiekolwiek wykorzystywanie całości lub części treści niniejszego Regulaminu bez zgody Sklepu stanowi naruszenie praw autorskich.

XIV. Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do zmian w prawie, wprowadzeniu nowych usług lub zmian technologicznych. Zmiany w zapisach Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili poinformowania drogą mailową Klientów o nowych zapisach. Klient, który nie akceptuje zmienionej treści Regulaminu ma prawo do usunięcia Konta w Sklepie.
 2. Zamówienia, złożone przed wejściem w życie zmian w zapisach Regulaminu realizowane są w zgodzie z jego wcześniejszym brzmieniem.
 3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski przepisy prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2023 r.
×