Regulamin konkursu Lobos x Dzień Kobiet

WARUNKI OGÓLNE

Niniejszy regulamin konkursu „Lobos x Dzień Kobiet („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie Lobos x Dzień Kobiet („Konkurs”). Organizatorem Konkursu jest Felmer Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mieczysława Medweckiego 17 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000581839, NIP: 5223041719 i REGON: 362797200 („Organizator”).

1. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna w linku podanym w treści konkursu, co umożliwi użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził zgodę, iż w razie wygranej nick instagramowy oraz treść pracy konkursowej zostaną ogłoszone na stronie wskazanej w 1.3 powyżej, j.

3. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe poprzez serwis Instagram.

 

CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od 07.03.2021 godz. 10:00 do 08.03.2021 godz. 10:00. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Instagram w komentarzu pod postem konkursowym dnia 08.03.2021 do godziny 22:00. 


UCZESTNICY KONKURSU

1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski.

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu.

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs odbywa się w serwisie społecznościowym Instagram.

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest odpowiedź na zadane w poście konkursowym pytanie. Komentarz może być w języku polskim lub angielskim.

3. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1 staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

4. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1, po akceptacji warunków, o których mowa w 1.4 staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).

5. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań stawianych przez warunki konkursu zostaną usunięte przez moderatorów.

6. Nagrody otrzymają łącznie 2 osoby wyłonione przez Organizatora.

7. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma na profilu Instagram w komentarzu pod postem konkursowym. 

8. Jeden Uczestnik może wielokrotnie brać udział w konkursie, ale może wygrać tylko jedną Nagrodę w trakcie trwania całego Konkursu

9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

10. Wpływ zadania konkursowego rejestrowany jest przez serwis Instagram. Data i godzina wpływu pracy konkursowej zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez serwis Instagram.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników Konkursu jest Felmer Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mieczysława Medweckiego 17 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000581839, NIP: 5223041719 i REGON: 362797200 („Organizator”).

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

4. Imię i nazwisko (nick) Zwycięzcy deklarowane w jego profilu na Instagram zostanie zamieszczone na stronie Instagram Organizatorów, w komentarzu pod postem konkursowym, na co uczestnik wyraża zgodę przystępując do konkursu.

5. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.

6. Akceptując Regulamin uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przysłanego zgłoszenia na Instagramie Organizatorów, Uczestnik zamieszczający zgłoszenie publikuje je na własne ryzyko i we własnym imieniu, i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

 

PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

1. W przypadku gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika wpis w komentarzu miał charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), to znaczy będą przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu (w tym przypadku życzeń) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej o której mowa w punkcie 1.3 powyżej - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
  2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
  3. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
  4. eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
  5. w zakresie rozpowszechniania oraz modyfikacji utworu w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
  6. wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.


NAGRODY

1. W konkursie przyznane zostanie 2 nagrody: 

  • Nagroda 1: torebka z bieżącej kolekcji Lobos
  • Nagroda 2: torebka z bieżącej kolekcji Lobos

 

WYDAWANIE NAGRÓD

1. O szczegółach odbioru nagrody, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.

2. Uczestnik, który zwyciężył, zobowiązany jest na prośbę Organizatora do podania Organizatorowi aktualnego adresu e-mail.

3. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu, które spowoduje brak możliwości realizacji Nagrody i spowoduje utratę prawa Uczestnika do Nagrody.

4. Oprócz sytuacji opisanej w 7.2 powyżej laureaci tracą prawo do nagrody i staje się ona własnością Organizatora w następujących sytuacjach:

  1. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez laureata,
  2. w przypadku nieotrzymania przez Organizatora adresu wysyłki do realizacji nagrody w ciągu 7 dni od daty powiadomienia tj. wysłania informacji na podany adres e- mail o wygranej.

5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem - począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja do Konkursu: „Lobos x Dzień Kobiet”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, PESEL, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego).

7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.


INNE POSTANOWIENIA

1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi Instagram. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Konkursu.

4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając zapytanie w wiadomości prywatnej na stronach facebookowych oraz przez platformę Instagram Organizatorów. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest „Lobos x Dzień Kobiet” („Konkurs”). O Felmer Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mieczysława Medweckiego 17 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000581839, NIP: 5223041719 i REGON: 362797200 („Organizator”).Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”).

2. Poza celami wskazanymi w ust. 5.2 (cele pierwszorzędne), Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestników w innych prawnie dopuszczalnych celach (cele drugorzędne), gdy cele pierwszorzędne i drugorzędne są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Organizator działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: (a) postępowania wyjaśniające związane z rozpatrzeniem wniesionych reklamacji lub (b) przeniesienia danych osobowych Uczestników do archiwalnej bazy danych.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a po tym czasie przez okres 14 dni.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora każdemu Uczestnikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych.

5. Organem nadzorczym wobec Organizatora w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody.

7. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.

8. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przysłanego zgłoszenia na stronie Uczestnik zamieszczający zgłoszenie publikuje je na własne ryzyko i we własnym imieniu, i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia zgłoszenia w konkursie w szczególności praw autorskich.

×