REGULAMIN KONKURSU „BECREATIVE”

(dalej: „Regulamin”)

 

 • 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Organizatorem konkursu „BECREATIVE” (dalej: Konkurs”) jest Felmer Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mieczysława Medweckiego 17, NIP: 5223041719, zwana dalej „Organizatorem” lub „Koordynatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora marki „LOBOS” (dalej: „Produkty Promocyjne”).
 5. Konkurs trwa od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 • 2 [UCZESTNICY KONKURSU]
 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Koordynatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. zamieścić w Okresie Trwania Konkursu na własnym Instagramie jako „Stories” lub jako „Post” pracę konkursową w postaci projektu wzoru na torebkę Lobos wykonanym dowolną techniką (dalej: „Praca Konkursowa”) i oznaczyć @lobos.it
  2. Przesłać Pracę Konkursową na maila art@lobos.it lub w wiadomości prywatnej na Instagram @lobos.it
  3. Polubić profil @lobos.it na Instagramie
 5. Wysłanie Pracy Konkursowej na e-mail: art@lobos.it lub w wiadomości prywatnej na Instagramie zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 6. Stworzony przez Uczestnika projekt wzoru:
  1. nie może zawierać treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  2. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  3. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 7. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu.
 8. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Strony Konkursowej.
 • 3 [NAGRODY]
 1. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
  1. 1 torebka marki Lobos o wartości 1250 złotych brutto (dalej: „Nagroda Główna”)
  2. Kod rabatowy ważny 1 rok od daty zakończenia konkursu w wysokości 20% zniżki na zamówienie (dalej: „Nagrody Dodatkowe”).
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 • 4 [PRZEBIEG KONKURSU]
 1. Przesłane przez Uczestników Prace Konkursowe będą brały udział w głosowaniu Jury.
 2. Jury składa się z następujących osób: Anna Halarewicz, Elena Ciuprina, Marta Mosler-Kalisz, Ewa Kowalewska-Kondrat, Monika Łobos
 3. Na podstawie tajnego głosowania Jury zostanie wyłoniona zwycięska Praca Konkursowych.
 4. Uczestnikowi, którego Praca Konkursowa zdobędzie największą ilość głosów, przysługiwać będzie Nagroda Główna.
 5. Wszystkim uczestnikom, którzy zgłoszą Prace Konkursowe do konkursu przysługiwać będzie po jednej Nagrodzie Dodatkowej.
 6. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych Prac Konkursowych znajduje się kilka Prac Konkursowych jednego Uczestnika, przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona wyłącznie jedna z nich, która uzyskała największą ilość głosów.
 7. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 17 maja 2020 za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata wskazany w Formularzu.
 8. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 20 maja 2020 r. na adres art@lobos.it (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości email zawierającej:
  1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody,
 9. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 21 maja 2020 r. wiadomości email, o której mowa w ust. 9 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 10. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 22 maja 2020 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
 11. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 12. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust. 7, 10 lub12 powyżej, zostaną przyznane Uczestnikom, których Prace Konkursowe zajęły kolejne miejsca w głosowaniu Internautów (dalej: Laureaci Rezerwowi).
 13. Ewentualne powiadomienie Laureatów Rezerwowych o wygranej nastąpi do dnia 30 maja 2020 r. Laureat rezerwowy jest zobowiązany do przesłania wiadomości email, o której mowa w ust. 9 powyżej w terminie do dnia 1 czerwca 2020, a wysłanie przysługującej mu Nagrody nastąpi do dnia 2 czerwca 2020 r.
 14. Nagrody, które nie zostaną wydane Laureatom Rezerwowym (ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust7, 10 lub 12 powyżej) przepadają na rzecz Organizatora.
 15. Praca Laureata zostanie opublikowana w terminie od dnia 21 maja 2020 na profilu @lobos.it na Instagramie.
 • 5 [REKLAMACJE]
 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Koordynatora: Felmer Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mieczysława Medweckiego 17.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie: dwóch przedstawicieli Koordynatora (dalej: „Komisja”).
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
 6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • 6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Felmer Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mieczysława Medweckiego 17.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
 • 7 [PRAWA AUTORSKIE]
 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.
 • 8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
  1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie:
   1. wykluczania Uczestników Konkursu, oraz
   2. usuwania Prac Konkursowych Uczestników, oraz
   3. anulowania części lub całości głosów uzyskanych przez Prace Konkursowe,

Jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.

 1. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
  1. naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 Regulaminu,
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

 

×